SKT 8

SISTEM KONTINUALNOG PRAĆENJA I ZAPISIVANJA VREDNOSTI TEMPERATURE U RASHLADNIM VITRINAMA TRANSFUZIJE
Image

Sistem SKT 8 vrši kontinualni monitoring vrednosti temperature u rashladnim vitrinama.

Prvenstveno je namenjen merenju temperature u rashladnim vitrinama transfuzije. Sistem SKT 8 se sastoji od sledećih funkcionalnih celina:

    Merne sonde
    Koncentrator signala
    Programabilni liogički kontroler PLC
    Alarmni blok
    Ups
    PC računar sa monitorom

 

Za merenje temperature koriste se sonde pt100. Signal iz sondi se dovodi do koncentratora signala pt 8. Iz koncentratora se signal sa podatkom o temperaturi uvodi u programabilni logički kontroler (PLC). PLC memoriše podatke o vremenu i vrednostima temperature u svakoj od kontrolisanih rashladnih vitrina u datom trenutku. Na prednjoj strani PLC-a nalaze se led diode za svaku vitrinu po dve, crvena koja označava temperature van opsega i zelenu koja označava normalne vrednosti temperature.

U PLC-u su podešene alarmne vrednosti temperature. Ukoliko dođe do promene temperature van dozvoljenih granica na prednoj ploči PLC-a, blinka crvena led dioda rashladne vitrine u kojoj je temperature van opsega. PLC istovremeno šalje signal alarmnom bloku.

U alarmnom bloku se generišu 3 različite vrste upozorenja.

Svetlosno upozorenje se aktivira pri svakoj promeni temperature van dozvoljenih granica.

Alarmna jedinica je snabdevena tasterom za resetovanje alarma. Ukoliko se ne resetuje alarm u vremenu od 5 minuta a temperatura bude van dozvoljenih granica, aktivira se zvučni alarm. Ukoliko se alarm ne resetuje sledećih pet minuta, alarmna jedinica generiše SMS poruku na unapred upisani broj mobilnog telefona sa porukom “Temperatura rashladne vitrine van opsega”.

Pri vraćanju vrednosti temperature unutar dozvoljenih granica, alarm se resetuje. Na prednjoj ploči PLC-a led dioda ostaje da blinka kao upozorenje da je bilo nedozvoljenih vrednosti temperature. Resetovanjem se gasi led dioda ukoliko je temperatura rashladne vitrine u granicama normale. Ukoliko je temperatura van dozvoljenih granica crvena led dioda se pali trajno.

PLC je snabdeven sopstvenom baterijom tako da može raditi 7 dana bez struje iz električne mreže. U tom periodu memoriše podatke i u slučaju da dođe do nedozvoljene promene temperature u nekoj od rashladnih vitrine led dioda počinje da blinka i alarmna jedinica šalje SMS poruku. Svi podaci se šalju u PC računar i na monitoru može da se očita trenutna vrednost temperature u bilo kojoj rashladnoj vitrini.

Svi podaci se čuvaju u memoriji PC-a. Po nestanku struje i po njenom ponovnom dolasku PC se automatski uključuje, preuzima sve podatke iz memorije PLC-a i omogučuje pregled podataka o vrednostima temperature i za period kada nije bilo mrežnog napanja.

PC računar omogućuje komforno praćenje podataka i njihov pregled za bilo koji željeni period u predhodnih godinu dana. Svi podaci koji se žele mogu i da se odštampaju za željeni period.

Na ekranu monitora je pored digitalne vrednosti temperature omogućen i grafički prikaz vrednosti što kontroloru olakšava praćenje podataka.

UPS je jedinica koja omogućava besprekidni rad PC računara i celog sistema u vremenu od 10 minuta od trenutka nestanka mrežnog napajanja. Na taj način se štiti sistem da bez problema prebrodi kratkotrajna nestajanja električne energije iz distributivne mreže. Ukoliko je period bez mrežnog napajanja duži, PC računar se isključuje a svi podaci se pamte u PLC-u. Po dolasku struje svi podaci iz PLC –a se prebacuju u PC i nastavlja se normalan rad.

Informacije

Za sve potrebne informacije obratite se na telefon +381 (0)63 10 22 616